Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus

a jeho vlastná tvorba

demo composition

Miroslav Robert Kame alias Jeizeus RýmusMiroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus

Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus

Demo To err is human

Demo Jediná záchrana

Demo Pozri sa do tmavej noci

Ohlas na tieto piesene môžete zanechať e-mail-om tu: kamerym@gmail.com.
Hľadáme hudobníkov: Má niekto záujem sa pridať?

Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus

...for my friends in Canada too

Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus

Sektové povinnosti W

Sektové poznatky:

 1. Sektové motto: sekt

 2. Obložiť paneláky drevom

 3. Veríme v Boha

 4. V sekte je hodnota

 5. Počuť neprirodzený hlas znamená, že niekto trpí samovravou, akoby to bolo v súlade s myslením niekoho

 6. 15.4.2003: Jar sa jarí

 7. 13.6.2003: Leto sa letí

  (Pot sa potí)

 8. Povinnosť aj nepovinná

 9. Ľudia odlachčením Zeme od ropy prinesú na Zem niečo nové

 10. V mene Boha a sveta je svätá táto Zem

 11. Sect W vedie agentúru "Albatros" (plný skratkový názov je "albatrosrekslog"): kontakt kamerym@gmail.com, reklamná činnosť, potlač (napríklad potlač na tričká a iné).

 12. M. R. Kame vydal 3 básnicke zbierky: Infarkt svetla, Opätovné prezliekanie a Pod bodom iného času.

 13. Ľudia správni, ide vám správne aj nesprávne to vaše budenie života v tom správnom pomenovaní daných problémov, pretože určité znalosti o jazyku sú naozaj správne.

  (poznámka: správne, nesprávne sú v tejto vete zároveň aj prídavným menom aj príslovkou)

 14. V hlavách občanov líta mucha v česku je to slovenské tabu

 15. Serenáš je nevlastný brat Satanáša. Serenášovi sa musíme modliť s mydlom v rukách. Problém je v tom, že aj v kruhovej miestnosti nemôžme vedieť za ktorým rohom na nás číha Serenáš.

Duty of sect W

Piece of knowledge of sect W:

 1. Sect motto: champagne

 2. To wainscot prefabs with the wood

 3. We trust in God

 4. There's a worth in the sect

 5. To hear unnatural voice means, that someone is soliloquizer, as it is in the concord with thinking of someone

 6. 15.4.2003: The spring is springing

 7. 13.6.2003: Summer is summering

  (Sweat is sweating)

 8. Duty also free

 9. Humans by unloading the Earth of oil will bring something new to Earth

 10. In the name of God and the world, this Earth is holy

 11. Sect W has agency "Albatros" (full name is "albatrosrekslog"): contact kamerym@gmail.com, advertising activty, e.g. cloth printing and others.

 12. M. R. Kame has released three poeting books: "Infarct of the light", "Re-changing of changes" and "At the point of another time".

 13. (Slovak curiosity, sorry this is unable to translate to English, since it has using word-play in Slovak language)

   

 14. In the heads of the citizens flying fly in Czech it is a Slovak taboo.

 15. Shitter-our-semigod is step-brother of the satan-our-semigod. We must pray to him with the soap in our hands then. The problem is, even if we were in a rounded room, we never know after which corner the Shitter-our-semigod chases for us.

 

Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus  Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus  Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus  Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus 

Ak ma niekto záujem pridať sa: vykrúť / if you want to collaborate dial this number: +420 722 139 085 alebo/or +420 774 428 689

Or you can contact me @ skype name miroslav.kamenik331