Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus

a jeho vlastná tvorba

demo composition

Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus

Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus

Demo To err is human


Demo Jediná záchrana


Demo Pozri sa do tmavej noci

Ohlas na tieto piesene môžete zanechať e-mail-om tu: kamerym33@gmail.com.
Som kreator pre iných hudobníkov

...for my friends in Canada too

Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus

Sektové povinnosti W

Sektové poznatky:

 1. Sektové motto: sekt

 2. Obložiť paneláky drevom

 3. Veríme v Boha

 4. V sekte je hodnota

 5. Počuť neprirodzený hlas znamená, že niekto trpí samovravou, akoby to bolo v súlade s myslením niekoho

 6. 15.4.2003: Jar sa jarí

 7. 13.6.2003: Leto sa letí

  (Pot sa potí)

 8. Povinnosť aj nepovinná

 9. Ľudia odlachčením Zeme od ropy prinesú na Zem niečo nové

 10. V mene Boha a sveta je svätá táto Zem

 11. Sect W vedie agentúru "Albatros" (plný skratkový názov je "albatrosrekslog"): kontakt kamerym33@gmail.com, reklamná činnosť, potlač (napríklad potlač na tričká a iné).

 12. M. R. Kame vydal 3 básnicke zbierky: Infarkt svetla, Opätovné prezliekanie a Pod bodom iného času.

 13. Ľudia správni, ide vám správne aj nesprávne to vaše budenie života v tom správnom pomenovaní daných problémov, pretože určité znalosti o jazyku sú naozaj správne.

  (poznámka: správne, nesprávne sú v tejto vete zároveň aj prídavným menom aj príslovkou)

 14. V hlavách občanov líta mucha v česku je to slovenské tabu

 15. 2015-08-06: Garambol: Komunisti sa komunistia...

Duty of sect W

Piece of knowledge of sect W:

 1. Sect motto: champagne

 2. To wainscot prefabs with the wood

 3. We trust in God

 4. There's a worth in the sect

 5. To hear unnatural voice means, that someone is soliloquizer, as it is in the concord with thinking of someone

 6. 15.4.2003: The spring is springing

 7. 13.6.2003: Summer is summering

  (Sweat is sweating)

 8. Duty also free

 9. Humans by unloading the Earth of oil will bring something new to Earth

 10. In the name of God and the world, this Earth is holy

 11. Sect W has agency "Albatros" (full name is "albatrosrekslog"): contact kamerym33@gmail.com, advertising activty, e.g. cloth printing and others.

 12. M. R. Kame has released three poeting books: "Infarct of the light", "Re-changing of clothes" and "At the point of another time".

 13. (sorry this is unable to translate to English, since it has using word play in Slovak language)

 14. (sorry this is unable to translate to English, since it has using word play in Slovak language)

 15. Grandious: Comunistimg people are thining in a communist way

 

Miroslav Robert Kame alias Jeizeus Rýmus 

Ak ma niekto záujem pridať sa: vykrúť / if you want to collaborate dial number: +420 774 428 689

Or you can contact me @ skype name miroslav.kamenik23

Check my songs and profile on SoundCloud